Všeobecné obchodní podmínky
společnosti Staffito network, s.r.o. pro inzerci na staffito.com v rámci Balíčků Premium 1,3,10,50,100 nebo 500 nabídek
1 Obecně
1.1 Společnost Staffito network, s.r.o., IČ: 077 82 641, se sídlem na adrese Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 110216 (dále jen „Staffito“), poskytuje online služby na vyžádání na adrese staffito.com nebo na jiné adrese nebo v aplikaci vytvořené Staffito (dále jen „Internetové stránky“) s obsahem průběžně dostupným na Internetových stránkách, které umožňují zaměstnavateli zadat a spravovat inzerát s nabídkou práce a na získat bližší údaje o zájemcích o pracovní pozici, a to prostřednictvím produktu Balíček Premium 1,3,10,50,100 nebo 500nabídek (dále jen „Služba“).
1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Uživatelské podmínky") se použijí na Smlouvy o poskytování Služby mezi Staffito a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "Uživatel" a „Smlouva o poskytování služby“). Smlouvu o poskytování Služby mohou se Staffito uzavřít pouze fyzické osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky. Staffito má právo odmítnout uzavření Smlouvy o poskytování služby s Uživatelem, nebo Smlouvu o poskytování služby s Uživatelem s okamžitou platností ukončit, pokud Uživatel již dříve porušil Uživatelské podmínky. Namísto odmítnutí uzavřít Smlouvu o poskytování služby nebo ukončení Smlouvy o poskytování služby, která již byla uzavřena, může Staffito po Uživateli požadovat jistotu na plnění povinností Uživatele v souladu se Smlouvou o poskytování služby.
1.3 Tyto Uživatelské podmínky jsou použitelné a závazné pro Staffito i pro Uživatele. Smlouvy dále podléhají zvláštním obchodním podmínkám (včetně jakýchkoli speciálních nabídek, cen, platebních podmínek a způsobů, doby trvání smlouvy atd.), které Staffito průběžně nabízí ve spojení s uzavřením Smlouvy o poskytování služby mezi Staffito a Uživatelem. V případě rozporu mezi zvláštními obchodními podmínkami a Uživatelskými podmínkami jsou rozhodující zvláštní obchodní podmínky. Uživatelské podmínky společně se zvláštními obchodními podmínkami představují smlouvu mezi Uživatelem a Staffito (obchodní podmínky a Smlouva o poskytování služby dále souhrnně jen „Smlouva“). V případě rozporu Uživatelských podmínek nebo zvláštních obchodních podmínek a Smlouvou o poskytování službymá přednost ujednání ve Smlouvě o poskytnutí služby. Aby Uživatel získal přístup ke Službě, musí potvrdit, že si Smlouvu přečetl, s jejím obsahem souhlasí a uzavírá tak Smlouvu.
1.4 Po objednání Služby od Staffito zašle Staffito potvrzení Smlouvy e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu Uživatele poskytnutou Uživatelem při registraci podle čl. 4 Uživatelských podmínek. Toto potvrzení bude obsahovat text Smlouvy. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Uživatel vyjádří souhlas s obsahem Smlouvy tak, že jej přijme kliknutím na označené tlačítko na Internetových stránkách za účelem dokončení objednávky.
1.5 Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce. Smlouva (která představuje smlouvu uzavřenou elektronickými prostředky) bude uložena u Staffito a Uživatel obdrží její znění v potvrzovacím e-mailu doručeném na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelem. Uživatelské podmínky v platném znění jsou k dispozici na Internetových stránkách. Uživatelé berou na vědomí, že jejich osobní údaje jsou zpracovávány Staffito v souladu s příslušnými Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na Internetových stránkách.
2 Rozsah působnosti Služby
Území
2.1 Služba může být primárně užívána pouze na území České republiky (dále jen „Území“). Uživatelé mohou dočasně užívat Službu při cestování po členských státech Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2017/1128 o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu.
Obsah
2.2 Služba obsahuje prémiové funkce v rámci aplikací Staffito. Uživatel získá přístup k obsahu, který je poskytován na Internetových stránkách, ihned po tom, co si Službu objedná a bude uzavřena Smlouva. Služba a její obsah mohou být v budoucnosti průběžně nahrazovány, upravovány nebo aktualizovány. Aktuální funkce Služby jsou dostupné na Internetových stránkách. Nestanoví-li zákon jinak, nepovažují se změny, úpravy a aktualizace funkcí zahrnutých do Služby a jiné změny vzhledu Internetových stránek za změnu Smlouvy nebo Služby.
V budoucnosti může Staffito zavést různé úrovně Služby za různé ceny. Pokud budou různé úrovně zavedeny, budou si fyzické osoby moci předplatit tu z úrovní, kterou si zvolí. Staffito informuje Uživatele o zamýšlené změně služby způsobem uvedenýmv čl. 9.2Uživatelských podmínek aUživatelináleží oprávnění uvedené v čl. 9.2 Uživatelských podmínek.
Předplatné
2.3 Za měsíční předplatné se Uživatel může přihlásit a získat přístup k celému obsahu Služby nebo vybraným úrovním služby, jsou-li k dispozici.
2.4 Staffito může dle svého uvážení po omezenou dobu a za podmínek stanovených v souvislosti s nabídkou a Smlouvou nabídnout Službu bez povinnosti uhradit předplatné (dále jen „Zkušební doba“). Uživatel může Službu ukončit kdykoli během Zkušební doby, aniž by musel za Službu platit. Staffito neúčtuje Uživateli žádné poplatky během Zkušební doby.
2.5 Uživatelé mají nárok na jednu Zkušební dobu během jakékoliv souvislého dvanácti (12) měsíčního období. Nárok na Zkušební dobu může být ze strany Staffito ověřen na základě údajů poskytnutých Uživatelem, které mimo jiné zahrnují e-mailovou adresu a způsob úhrady za účelem předcházení zneužívání Zkušení doby. V případě, že Staffito má podezření na zneužití Zkušební doby, Staffito může okamžitě učinit opatření k zamezení takového zneužití, včetně výpovědiSmlouvy bez výpovědní doby.
2.6. Pokud Uživatel neukončil Smlouvu během Zkušební doby, bude Zkušební doba automaticky a bez předchozího oznámení Uživateli změněna na řádnou předplacenou službu, za kterou musí Uživatel zaplatit předplatné. Pokud se Uživatel rozhodne, že nechce být platícím Uživatelem, musí Smlouvu vypovědět bez výpovědní dobyve Zkušební době, a to e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v čl. 21 Uživatelských podmínek. Datum uplynutí Zkušební doby bude Uživateli trvale k dispozici na uživatelském účtu.
2.7. Staffito nebo její partneři mohou čas od času nabídnout vouchery k užití Služby Uživateli. Pokud podmínky kampaně s nabídkou voucherů nestanoví jinak, uplatněním voucheru získají Uživatelé nárok na jednorázové užití Služby na časově omezenou dobu (např. na dodatečnou zkušební dobu zdarma navíc ke Zkušební době) (dále jen “Doba propagace”) a Uživatelé budou mít nárok na využití jednoho voucheru (a na účast v kampani s nabídkou voucherů) během jakékoliv souvislého dvanácti (12) měsíčního období.
3 Užívání Služby
Aby Uživatel mohl Službu užívat, musí si zaregistrovat uživatelský účet na Internetových stránkách (viz čl. 4 Uživatelských podmínek), mít přístup k zařízení, systémům a připojení v souladu s Uživatelskými podmínkami (viz čl. 5 Uživatelských podmínek) a po skončení platnosti případné Zkušební doby nebo Doby propagace uhradit platbu v souladu s Uživatelskými podmínkami (viz čl. 6 Uživatelských podmínek). Staffito prohlašuje, že provedla určitá technická ochranná opatření, která mají zabránit neoprávněnému užívání Služby, například kopírování, užívání mimo Území (a od 1. dubna 2018 mimo EHP) a další šíření obsahu poskytovaného v rámci Služby.
4 Registrace, uživatelské jméno a heslo
4.1 Registrace uživatelského účtu musí být provedena na Území na stránce staffito.com pomocí kreditní nebo debetní karty vydané v České republice nebo jiného způsobu platby, který je dán k dispozici na Internetových stránkách.
4.2 Uživatel je povinen zajistit správnost informací poskytnutých v okamžiku registrace a v případě potřeby aktualizovat svůj uživatelský účet uvedením správných informací. Při registraci smí Uživatel poskytnout pouze informace týkající se zvoleného způsobu platby. Zjevné chyby při zadávání dat budou zkontrolovány a Uživatel na ně bude upozorněn. Uživatel je povinen zkontrolovat a ověřit úplnost a správnost svých údajů poskytnutých při registraci.
4.3 V závislosti na zvoleném způsobu platby bude Uživatel při registraci požádán o poskytnutí všech nebo jen některých z následujících údajů: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, heslo, číslo a kód CVV/CCV své kreditní/debetní a datum konce platnosti kreditní/debetní karty a jméno držitele karty, údaje týkající se zvoleného způsobu platby jako např. údaje o účtu příslušného poskytovatele plateb, nebo jiné údaje, které mohou být požadovány a jsou nezbytné k provedení registrace. Po úspěšné registraci se bude Uživatel ke svému účtu přihlašovat pomocí uživatelského jména a hesla (dále jen "Přihlašovací údaje"). Přihlašovací údaje Uživatele jsou osobní a nesmí být použity třetí osobou. Uživatel uloží Přihlašovací údaje tak, aby je ochránil před neoprávněným přístupem. Uživatel nese odpovědnost za veškeré užívání Služby prostřednictvím svého účtu.
4.4 Má-li Uživatel podezření, že jeho Přihlašovací údaje byly neoprávněně užity, oznámí Uživatel tuto skutečnost ihned Staffito a změní si heslo. Pokud se Staffito důvodně domnívá, že Přihlašovací údaje byly zveřejněny nebo jsou jiným způsobem zneužity neoprávněnými osobami, je oprávněna Smlouvu ukončit výpovědí bez výpovědní doby v souladu s čl. 12.4 písm. c) Uživatelských podmínek.
4.5 Staffito je oprávněna kdykoliv Uživatele vyzvat, aby si změnil heslo. Změny hesla v systému budou provedeny ihned a mohou způsobit dočasné přerušení v užívání Služby.
4.6 Užití zvoleného způsobu platby může být blokováno v případě důvodného podezření z protiprávního jednání.
5 Zařízení a technická podpora.
5.1 Aby mohl Uživatel Službu užívat, musí vlastnit nezbytné a schválené systémy, připojení a zařízení.
5.2 Specifikace současných systémových požadavků je dostupná na Internetových stránkách. Nicméně splnění těchto systémových požadavků nezaručuje, že Uživatel bude moci využívat Službu po časově neomezenou dobu, protože důvody způsobující nemožnost využívání Služby mohou být mimo kontrolu Staffito. Užívání Služby může od Uživatele vyžadovat instalaci softwaru třetích osob. Staffito bude na Internetových stránkách poskytovat informace o tom, které softwary třetích osob mohou být použity, ale sama svůj vlastní software neposkytuje a za softwary třetích osob a jejich aktualizace není odpovědná.
5.3 Služba vyžaduje, aby měl Uživatel potřebné internetové připojení. Uživatel hradí veškeré náklady spojené s tímto připojením, včetně nákladů na přenos dat bez ohledu na to, kde na Území (viz výše, čl. 2.1 Uživatelských podmínek) Službu používá. Specifikace požadavků na minimální rychlost stahování potřebnou k užívání Služby je k dispozici na Internetových stránkách.
5.4 Pro Službu mohou být používány pouze typy zařízení aktuálně uvedené na Internetových stránkách. Staffito má právo průběžně určovat, které zařízení bude považovat za schválené, na základě aktuálního technického vývoje a standardů. Staffito neposkytuje vlastní zařízení a nenese žádnou odpovědnost za fungování jakékoliv schváleného zařízení nebo jeho trvalou kompatibilitu se Službou a jejími aktualizacemi.
5.5 Uživatel je oprávněn užívat a zaregistrovat Službu na neomezeném počtu zařízeních, zejména na počítačích, mobilních telefonech, tabletech nebo jiných zařízeních.
5.6 Staffito nenese odpovědnostza nemožnost Uživatele užívat Službu nebo za omezený přístup ke Službě z důvodu přetížení internetu nebo v důsledku chyby nebo problémů týkajících se počítačů a jiných zařízení, sítí, elektroniky nebo komunikací, které jsou mimo kontrolu Staffito.
6 Předplatné Služby a platební podmínky
6.1 Předplatné Služby bude placeno v souladu s platnými aktuálními cenami uvedenými v Ceníku zveřejněném na Internetových stránkách. Výše příslušného předplatného jeUživateli k dispozici na Internetových stránkách před uzavřením Smlouvy, přičemž v rámci registrace musí Uživatel výslovně potvrdit, že se zavazuje objednat Službu za uvedenou cenu. Pokud je cena uvedena v Eurech a způsob platby užitý pro úhradu je založen na místní měně, příslušný směnný kurz je určen příslušnou bankou (nebo příslušným poskytovatelem platby). Staffito není odpovědná za užitý směnný kurz nebo za případné další poplatky sražené bankou či jiným poskytovatelem platby. Pro podrobnější informace je Uživatel povinenkontaktovatsvého poskytovatele zvoleného způsobu platby.
6.2 Platba předplatného na bezprostředně následující měsíc bude Staffito hrazena měsíčně předem ke stejnému dni v měsíci, k jakému Uživatel uzavřel Smlouvu. Pokud takový den v daném měsíci neexistuje, je Uživatel povinen hradit platbu předplatného k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.
6.3 Uživatel může platbu předplatného provádět kterýmkoli ze způsobů platby nabízených Staffito na Internetových stránkách. Uživatel se zavazuje mít k dispozici v den splatnosti dostatek finančních prostředků na úhradu platby zaSlužbu prostřednictvím vybraného způsobu platby.
6.4 Je-li Uživateli poskytnuta Zkušební doba nebo Doba propagace, nebude po tato období provedena žádná platba. První platba pak bude místo toho provedena první den po skončení Zkušební doby nebo Doby propagace (za předpokladu, že Uživatel nevypovědělSmlouvu před koncem Zkušební doby nebo Doby propagace) a v následujících měsících pak ve stejný den každý měsíc.
6.5 Nebude-li Uživatel mít k dispozici dostatečné finanční prostředky ke dni, kdy je platba splatná, Staffito zašle na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelem emailovou zprávu o „neúspěšné platbě“ a pokusí se znovu čerpat předplatné – nikoliv více než pět(5)krát – prostřednictvím poskytnuté kreditní nebo debetní karty.
6.6 Pokud platba nebude uhrazena včas, je Staffito rovněž oprávněna okamžitě přerušit nebo omezit Uživateli přístup ke Službě. Staffito je rovněž oprávněna vypovědětSmlouvu bez výpovědní doby v případě prodlení s platbou po dobu delší než pět (5) dnů. Pokud Uživatel neuhradí platbu včas, zavazuje se současně uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky, s níž se nachází v prodlení. Ujednáním smluvní pokuty není dotčena povinnost Uživatele k náhradě škody vzniklé porušením povinnosti uhradit platbu včas.
7 Užívání Služby
7.1 Uživatel smí Službu užívat pouze pro osobní potřebu a v souladu s těmito Uživatelskými podmínkami. Uživatel nesmí učinit žádná z níže uvedených jednání, ani je nesmí podporovat, ani umožnit ani způsobit, aby je učinila třetí osoba:
(a) užívat Službu pro komerční nebo veřejné účely,
(b) užívat Službu pro nezákonné nebo nevhodné účely,
(c) pořizovat kopie/rozmnoženiny, půjčovat, prodávat, vysílat ani jinak šířit, pozměňovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem převádět nebo upravovat obsah Služby,
(d) obcházet, upravovat, odstraňovat, měnit nebo jakýmkoliv jiným způsobem manipulovat se zabezpečením, šifrováním nebo jinou technologií nebo softwarem, který je součástí Služby, a
(e) jinak užívat Službu v rozporu se zákony o právu autorském, jinými zákony nebo Smlouvou (zejména těmito Uživatelskými podmínkami).
7.2 Služba může být užívána pouze v rámci Území a v souladu s čl. 2.1 Uživatelských podmínek v rámci EHP. Uživatel nesmí užívat ani se pokusit užívat Službu mimo Území nebo za podmínek zde uvedených mimo EHP, a nesmí ani podporovat či umožnit takové jednání ani způsobit, aby tak učinila jakákoli třetí osoba.
7.3 Užívání Služby v rozporu s čl. 7 Uživatelských podmínek vždy představuje podstatné porušení Smlouvy a může vést k tomu, že Staffito odstoupí od smlouvy (viz čl. 12 Uživatelských podmínek).
8 Děti a mladiství
8.1 Služba může obsahovat materiály, které se považují za nevhodné pro děti či mladistvé do věku 16 let a které by jinými osobami mohly být vnímány jako obscénní nebo znepokojivé.
8.2 Služba není určena k užívání dětmi bez účasti, dohledu a souhlasu jejich rodičů nebo zákonných zástupců. Rodiče, zákonní zástupci nebe jiné dospělé osoby, které dětem dovolí užívat Službu, nesou plnou odpovědnost za určení, zda je obsah Služby pro dané dítě vhodný, nebo ne.
8.3 Staffito poskytuje technické prostředky, kterými lze zabránit přístupu ke Službě nebo k určitému obsahu Služby. K přístupu ke Službě nebo k určitému obsahu Služby může být vyžadováno heslo, PIN kód nebo jiné podobné prostředky. Pokud nemusí být tyto prostředky použity k přístupu ke Službě v každém případě, je Uživatel povinen zajistit, aby byly tyto technické prostředky aktivovány v souladu s tím, jak jsou Staffito poskytnuty, a dle pokynů Staffito.
9 Změny a doplňky
9.1 Uživatel a Staffito se dohodli, že Staffito je oprávněna v přiměřeném rozsahu změnit výši předplatného a další ustanovení Uživatelských podmínek. Uživatel bude na takové změny upozorněn e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelem nebo dopisem odeslaným poštounejpozději třicet (30) dní před vstupem takové změny v účinnost. Uživatel je oprávněn z důvodu této změnyvypovědětSmlouvu s účinností k datu účinnosti předmětné změny, a to e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu v čl. 21 Uživatelských podmínek nebo dopisem odeslaným poštou. Staffito bude Uživatele ve svém oznámení informovat o jeho právu ukončit Smlouvu. Pokud Uživatel Smlouvu neukončí před tím, než změna nabude účinnosti, vyjadřuje tím se změnou Uživatelských podmínek souhlas.
9.2 Uživatel a Staffito se dohodli, že Staffito je oprávněna podstatným způsobem změnit obsah Služby, avšak za předpokladu, že taková podstatná změna bude ještě přiměřená. Uživatel bude na takové změny upozorněn e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelem nebo dopisem odeslaným poštou nejpozději třicet (30) dní před vstupem takové změny v účinnost. Uživatel je oprávněn z důvodu této změnyvypovědětSmlouvu s účinností k datu účinnosti předmětné změny, a to e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu v čl. 21 Uživatelských podmínek nebo dopisem odeslaným poštou. Staffito bude Uživatele ve svém oznámení informovat o jeho právu ukončit Smlouvu. Pokud Uživatel Smlouvu neukončí před tím, než změna nabude účinnosti, vyjadřuje tím se změnou Uživatelských podmínek souhlas.
9.3 Pro účely čl. 9.2 Uživatelských podmínek je změna obsahu podstatná, je-li objem obsahu Služby výrazně snížen, nebo se výrazně změní celkové zaměření obsahu Služby tak, že Služba již neplní původní účel předpokládaný Uživatelem.
9.4 V případě předčasného ukončení podle čl. 9 Uživatelských podmínek, pokud Uživatel provedl platbu vztahující se k období po ukončení, Staffito nemá povinnost vracet nevyužitý přeplatek do data ukončení Smlouvy.
Informace pro Uživatele o změnách a vrácení plateb
9.5 Informace o změnách popsaných výše budou Uživateli poskytovány v souladu s čl. 11 Uživatelských podmínek.
10 Pozbytí práva na odstoupení
Uzavřením Smlouvy Uživatel výslovně uděluje souhlas s poskytováním (doručování) Služby ihned po uzavření Smlouvy a zaplacení předplatného. Uživatel bere na vědomí, že tím, že získá přístup k (doručení) Služby před uplynutím čtrnáctidenní (14denní) lhůty pro odstoupení od Smlouvy, pozbývá právo odstoupit od smlouvy v souladu s § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění), ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy. Pokud Uživatel uzavřel smlouvu a bylo zahájeno poskytování Služby, ale Uživatel již nechce Službu dál užívat a být Smlouvou vázán, musí Smlouvu ukončit v souladu s čl. 12 Uživatelských podmínek. Proces registrace zahrnuje, že Uživatel výslovně potvrdí (zaškrtnutím políčka), že souhlasí s poskytováním přístupu (doručení) Služby ihned po uzavření Smlouvy a zaplacení předplatného a že bere na vědomí, že získáním přístupu ke Službě před vypršením lhůty čtrnácti (14) dnů pro odstoupení od Smlouvy pozbývá právo od Smlouvy odstoupit.
Ustanovení čl. 10 Uživatelských podmínek se nepoužije, pokud je poskytnuta Zkušební doba delší než čtrnáct (14) dnů, protože Uživatel může Smlouvu ukončit během Zkušební doby, i když je Služba poskytována ihned po uzavření Smlouvy.
11 Informace pro Uživatele
11.1 Staffito může Uživateli zasílat oznámení prostřednictvím e-mailu, který Uživatel Staffito poskytl,nebo zveřejněním na Internetových stránkách v souladu s platnými zákony, pokud Smlouva nepředpokládá pro jednotlivé případy určitý způsob doručování.
11.2 Uživatel je povinen aktualizovat své kontaktní údaje, pokud se během doby jeho užívání Služby změní. Staffito splní svou oznamovací či informační povinnost v souladu s touto Smlouvou odesláním oznámení na poslední známou e-mailovou adresu Uživatele, kterou Uživatel uvedl při registraci nebo později oznámil, a to i v případě, že ji Uživatel již neužívá nebo je z jiného důvodu nepoužitelná.
12 Doba trvání Smlouvy a její ukončení
12.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu ujednanou ve Smlouvě o poskytování služby, nejméně však na období jednoho (1) kalendářního měsíce. Smlouva je automaticky prodlužována vždy o dobu, na kterou byla uzavřena, nejméně však vždy o jeden (1) kalendářní měsíc, a todokud Uživatel nebo Staffito Smlouvu nevypovív souladu s těmito Uživatelskými podmínkami. S výjimkou uvedenou v čl. 9.4 Uživatelských podmínek nebude zaplacené předplatné za příslušné období vráceno a Uživatel má právo pokračovat v užívání Služby do konce daného předplaceného období. Pokud má Uživatel nárok na Zkušební dobu v souladu s čl. 2.4 nebo na Dobu propagace v souladu s čl. 2.7 Uživatelských podmínek, začíná doba předplatného v délce jednoho (1) měsíce běžet prvním dnem po uplynutí Zkušební doby nebo Doby předplatného (pokud Uživatel neukončil Smlouvu před uplynutím Zkušební doby nebo Doby předplatného).
12.2 Závazek založený smlouvou zaniká uplynutím ujednané doby, výpovědí nebo odstoupením v případech stanovených touto Smlouvouči právními předpisy (zejména v případě podstatného porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy Uživatelem) nebo jiným způsobem předvídaným příslušnými právními předpisy. Pokud si Uživatel přeje ukončit Smlouvu a nepokračovat v automatické prolongaci, musí tuto skutečnost oznámit Staffito e-mailemna e-mailovou adresu v čl. 21 Uživatelských podmíneknebo dopisem odeslaným poštou; toto oznámení musí Uživatel doručit Staffito nejpozději patnáct (15) dní před koncem doby, na kterou byla Smlouva uzavřena. V případě, že Uživatel iniciuje ukončení Smlouvy, zašle Staffito Uživateli potvrzující e-mail na konci doby předplatného. Pokud si Staffito přeje ukončit Smlouvu, oznámí to Uživateli e-mailem na e-mailovou adresu, kterou jí poskytl Uživatel, nebo dopisem odeslaným poštou;toto oznámení musí Staffito doručit Uživateli nejpozději patnáct (15) dní před koncem doby, na kterou byla Smlouva uzavřena. V souladu s čl. 12.1 Uživatelských podmínek Smlouva zanikne uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena nebo prodloužena.
12.3 V souvislosti se změnami výše předplatného nebo Uživatelských podmínek máUživatel právo ukončit Smlouvu v souladu s čl. 9 Uživatelských podmínek.
12.4 Staffito je oprávněna vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby a současně okamžitě znepřístupnit Službu Uživateli v jakémkoliv z následujících případů:
(a) uživatel je v prodlení s platbou po dobu nejméně pěti (5) dnů,
(b) lze důvodně předpokládat, že je Uživatel v úpadku,
(c) uživatel zneužije Zkušební dobu nebo Dobu propagace nebo poruší jejich podmínky;
(d) služba je užívána neoprávněně nebo existuje důvodné podezření, že dochází k neoprávněnému užívání,
(e) uživatel se pokusil využít Zkušební dobu více než jedenkrát (1x) během souvislého dvanácti (12)měsíčního období, nebo
(f) uživatel jiným způsobem podstatně porušil Smlouvu nebo opakovaně porušil Smlouvu.
13 Práva duševního vlastnictví
13.1 V souvislosti s uzavřením Smlouvy se Staffito uděluje Staffito Uživateli nevýhradní, nepřenosnou a omezenou licenci k zobrazení obsahu Služby. Uživatel smí Službu a její obsah užívat pouze v souladu se Smlouvou.
13.2 Materiály na Internetových stránkách a obsah Služby jsou chráněny autorským právem, zákonem o ochranných známkách a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Smlouva se Staffito v žádném případě nezakládá převod vlastnického práva ani jiného práva duševního vlastnictví k obsahu Služby nebo Služby na Uživatele.
14 Zabezpečení
14.1 Uživatel nesmí učinit žádné jednání, které by mohlo zapříčinit nefunkčnost, přetížení, poškození nebo omezení Služby. Stejně tak nesmí Uživatel zasahovat do užívání Služby jinými uživateli.
14.2 Uživatel se nesmí pokusit získat neoprávněný přístup do sítí, počítačových systémů, k obsahu nebo datům souvisejícím s Internetovými stránkami nebo Službou. Porušení tohoto ustanovení vždy představuje podstatné porušení Smlouvy a může vést mimo jiné k tomu, že Staffito odstoupí od smlouvy(viz čl. 12Uživatelských podmínek).
15 Omezení odpovědnosti, narušení a výpadky
15.1 Poruchy, výpadky a další nedostatky Služby budou Uživateli ze strany Staffito oznámeny co nejdříve. V rozsahu dovoleném platnými právními předpisy nenese Staffito odpovědnost za vady Služby, které jsou mimo kontrolu Staffito v souladu s čl. 5.6 Uživatelských podmínek nebo jiné závady způsobené tím, že Uživatel používá zařízení, které není schváleno, nebo za vady, které jsou způsobeny nedbalostí Uživatele.
15.2 Za poruchy, výpadky a jiné poruchy, které mají za následek, že Službu nelze užít, a za které je odpovědná Staffito podle čl. 15.1 Uživatelských podmínek, jsou Uživatelé, kteří o to požádají, oprávněni získat spravedlivou náhradu, která bude určena v souladu s platnými zákony. Uživatelé nemají nárok na jakoukoliv náhradu za přerušení, výpadky nebo jiné poruchy Služby, které jsou důsledkem údržby. Staffito tímto oznamuje Uživatelům, že existují tři typy údržby:
Měsíční plánovaná údržba: dochází k ní v jednom dni během kalendářního měsíce mezi 1:00 hodinou a 5:00 hodinou ranní středoevropského standardního času („CEST“).
Neplánovaná údržba: může k ní dojít mezi mezi 1:00 hodinou a 5:00 hodinou ranní CEST, pokud je to nezbytné z provozních důvodů.
Neodkladná údržba: k ní může dojít kdykoliv, pokud se vyskytne nepředvídaný technický problém, který bude podstatně ovlivňovat dodávku Služby.
V průběhu všech tří typů údržby není Služba dostupná.
16 Povinnost nahradit škodu
Pokud Uživatel poruší Smlouvu, právní předpisy nebo práva třetích stran, zavazuje se nahradit škodu, která v důsledku toho Staffito vznikne.
17 Postoupení práv a povinností
Staffito je oprávněna, s předchozím souhlasem Uživatele, postoupit pohledávky ze Smlouvy či samotnou Smlouvu na jinou osobu, o níž lze přiměřeně předpokládat, že bude řádně plnit povinnosti v souladu se Smlouvou. Uživatel je oprávněn postoupit pohledávky ze Smlouvyči Smlouvu s předchozím souhlasem Staffito.
18 Odkazy na Internetových stránkách
Internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky provozované třetími stranami. Staffito nemá nad takovými odkazy ani obsahem takových internetových stránek kontrolu a nepřejímá za ně žádnou odpovědnost. Uživatel užívá takové internetové stránky na vlastní nebezpečí.
19 Neexistence konkludentního schválení
Pokud Staffito nebude vyžadovat splnění povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo neučiní žádné jednání proti porušení Smlouvy Uživatelem, nelze takovou skutečnost považovat za schválení daného porušení nebo budoucích podobných porušení a nebudou tím ani jinak dotčena práva Staffito vyplývající z této Smlouvy.
20 Stížnosti a spory
Pokud bude Uživatel z jakéhokoliv důvodu nespokojený se Službou, může kontaktovat Staffito prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. 21 Uživatelských podmíneknebo jiných kontaktních údajů dostupných na Internetových stránkách.
Uživatel a Staffito se nejdříve pokusí vyřešit spory ze Smlouvy smírně. Nepodaří-li se Smluvním stranám dosáhnout smírného řešení sporu, bude spor vyřešen věcně a místně příslušným soudem v České republice. Není-li uvedeno jinak, tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Dále mohou Uživateli příslušet některá práva na ochranu spotřebitele.
21 Kontaktní údaje a příslušný regulační orgán
Společnost Staffito je možné kontaktovat na adrese Staffito network, s.r.o., IČ: 077 82 641, Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika, telefonním čísle +420 531022282 nebo e-mailové adrese podpora@staffito.com.